Otvor si druhý pilier bez Agenta online

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Poskytovateľom služieb dôchodkovej poradne je  spoločnosť Ahead, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava, IČO: 36 747 220, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 44884/B. Prevádzka dôchodkovej poradne je zriadená na adrese : Dunajská ulica č. 8 , Bratislava. 

Objednávateľom je každý, kto sa zaväzuje zaplatiť odplatu za služby poskytované dôchodkovou poradňou a za týmto účelom uzatvorí s poskytovateľom dohodu ústne, telefonicky, písomne alebo elektronickými prostriedkami. Za objednávateľa je považovaná aj osoba, v prospech ktorej bola služba dôchodkovej poradne objednaná a zaplatená, a vo vzťahu k poskytovateľovi sa preukáže platným darčekovým poukazom vydaným poskytovateľom. 

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky služby ponúkané a poskytované za odplatu na internetových stránkach dochodkovaporadna.sk a upravujú rozsah, spôsob a podmienky poskytovania služby dôchodkovej poradne. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť dohody o poskytnutí služby dôchodkovej poradne uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom. 

Objednávateľ sa pri poskytovaní služby dôchodkovej poradne považuje za spotrebiteľa v prípade, ak je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.  Ustanovenia týchto podmienok, týkajúce sa ochrany spotrebiteľa sa nevzťahujú na objednávateľov nespĺňajúcich  definíciu spotrebiteľa podľa právnych predpisov SR, teda na osoby, ktoré sú fyzickou osobou, alebo právnickou osobou a pri uzatváraní a plnení zmluvy konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, najmä sa na nich nevzťahujú práva vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. a zákona č. 102/2014 Z.z.. Ostatné ustanovenia týchto podmienok, ktoré neupravujú práva spotrebiteľa, sa primerane použijú aj na objednávateľov – podnikateľov. 

Predmet a charakter služby

Dôchodková poradňa poskytuje konzultačnú a  expertíznu  činnosť, ktorej výsledkom je podľa druhu objednanej služby :

  1. navrhnutie pre klienta pre neho najdôležitejších, najoptimálnejších a najvýhodnejších postupov (služba Konzultácia), alebo 
  2. podrobná analýza dôchodkového účtu poistenca, s návrhmi na získanie a doplnenie úplných údajov klienta (balíček Pre Istotu), alebo  
  3. predikcia a výpočty dôchodkových nárokov, spolu s podrobnou analýzou dôchodkového účtu poistenca, s návrhmi na získanie a doplnenie úplných údajov klienta objednávateľa (balíček Pre Oddych),

alebo osoby, ktorá  je držiteľom  darčekového poukazu, zahŕňajúca podľa druhu objednanej služby aj variantné a alternatívne výpočty výšky dôchodku a výhodného momentu odchodu do dôchodku (ďalej len „Dôchodková analýza“). Služba Dôchodkovej analýzy je poskytovaná na základe údajov oznámených poskytovateľovi objednávateľom, najmä údajov obsiahnutých na jeho Elektronickom účte poistenca vedenom v Sociálnej poisťovni,  alebo na  informatívnom osobnom liste dôchodkového poistenia objednávateľa  a právnych predpisov Slovenskej republiky platných a účinných k momentu zhotovenia Dôchodkovej analýzy. Výpočet výšky dôchodku je orientačný a vychádza z  právnych predpisoch platných v momente vyhotovenie Dôchodkovej analýzy . Poskytovateľ nezaručuje, že v dôsledku zmeny právneho prostredia dôjde v budúcnosti k zmene v dôchodkových nárokoch objednávateľa a/alebo k zmene výhodného momentu odchodu do dôchodku. Poskytovateľ zodpovedá len za zohľadnenie všetkých kritérií určujúcich výšku starobného dôchodku podľa právneho predpisu upravujúceho sociálne poistenie platného v momente poskytnutia služby  Dôchodkovej analýzy poskytovateľom.

Dohoda o poskytnutí služby

Služba Dôchodkovej analýzy je poskytovaná na základe dohody o poskytnutí služby uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom na diaľku, predovšetkým cestou elektronických komunikačných prostriedkov s využitím príslušného  formulára objednávky Dôchodkovej analýzy  alebo objednávky Darčekového poukazu na webovej stránke Dôchodkovej poradne (tu), výnimočne a po predchádzajúcej telefonickej dohode, osobne v  prevádzkarni Dôchodkovej poradne na Dunajskej ulici č. 8 v Bratislave na 2. poschodí.

Uzatvorenie dohody o poskytnutí služby predpokladá vyplnenie príslušného formulára objednávky na webovej stránke Dôchodkovej poradne, a to minimálne v rozsahu údajov označených vo formulári ako povinné  a odoslanie vyplneného formuláru a v prípade služby darčekového poukazu predloženie platného darčekového poukazu vydaného poskytovateľom.  Rozsah a obsah objednanej a poskytovanej služby je daný  voľbou konkrétneho produktu z ponuky na webovej stránke Dôchodkovej poradne. 

V priebehu tvorby objednávky môže objednávateľ  údaje meniť, dopĺňať a kontrolovať až do ich odoslania poskytovateľovi. Po vyplnení povinných údajov objednávky sa objednávateľ oboznámi  s obchodnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov a len, ak s ich obsahom súhlasí, odošle objednávateľ vyplnený formulár objednávky  poskytovateľovi. 

Doručený vyplnený formulár objednávky je považovaný za návrh objednávateľa poskytovateľovi na uzatvorenie dohody o poskytnutí služby.   Poskytovateľ  potvrdí správou ,    odoslanou na emailovú adresu objednávateľa uvedenú v objednávke, uzatvorenie dohody o poskytnutí služby. Súčasťou potvrdenia poskytovateľa o uzatvorení  dohody s objednávateľom bude zhrnutie podmienok uzatvorenej dohody. V niektorých prípadoch nebude môcť poskytovateľ návrh na uzatvorenie dohody o poskytnutí služby potvrdiť, a to najmä v situácii nedostatku kapacity poskytovateľa na poskytnutie služby v požadovanej kvalite. V takomto prípade bude poskytovateľ objednávateľa kontaktovať za účelom dohody o ďalšom postupe.

Z uzavretej dohody o poskytnutí služby nevyplývajú pre objednávateľa, okrem povinnosti uhradiť riadne a včas dohodnutú cenu za poskytovanú službu a povinnosti poskytnúť súčinnosť , žiadne iné záväzky. Záväzok vyplývajúci z dohody o poskytnutí služby  trvá do úplného poskytnutia služby  poskytovateľom. 

Poskytovateľ zodpovedaná za prípadné vady služby poskytnutej objednávateľovi, a to v súlade s  § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.

Cena poskytovanej služby a platobné podmienky.

Ceny služby Dôchodková analýza  – „Konzultácia“ je 60 Eur, balíček „Pre Istotu“ je  240 Eur , balíček „Pre Oddych“ je  360 Eur,   služby Darčekový poukaz „Pre Istotu“ je  240 Eur  a Darčekový poukaz „Pre Oddych“ je  360 Eur, vrátane dane z pridanej hodnoty  a sú konečné. Poskytovateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty a sadzba dane z pridanej hodnoty predstavuje aktuálne 20%. Od objednávateľa nebude poskytovateľ žiadať žiadne ďalšie poplatky spojené s poskytnutou službou. Cenu služby (balíček „Pre Istotu“ a  „Pre Oddych“),  zaplatí objednávateľ poskytovateľovi  na základe faktúr vystavených poskytovateľom , doručených objednávateľovi a splatných v lehote najneskôr 7 dní od ich doručenia. Cena služby Dôchodková analýza „Konzultácia“ je splatná vopred, na  účet poskytovateľa služieb SK12 1100 0000 0026 2310 7559, faktúra bude vystavená následne.  Cena služby Dôchodková analýza „Pre Istotu“  a  „Pre Oddych“, môže byť podľa dohody splatná, pri uzatvorení dohody o poskytnutí služby vo výške 100 %, alebo bude  splatná v dvoch častiach. Prvá časť vo výške 50% je splatná  pri uzatvorení dohody o poskytnutí služby a druhá časť  po poskytnutí služby Dôchodkovej analýzy, a to v lehotách splatnosti uvedených vo faktúrach, najneskôr však v lehote 7 dní od doručenia príslušnej faktúry. Cena Darčekového poukazu „Pre Istotu“  a Darčekového poukazu „Pre Oddych“ je splatná v celej výške pri uzatvorení dohody o poskytnutí služby, a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom a doručenej objednávateľovi a  v lehote uvedenej vo faktúre, najneskôr 7 dní po doručení faktúry. Cenu ktorejkoľvek  služby môže objednávateľ zaplatiť prostredníctvom bezhotovostného bankového prevodu na účet poskytovateľa. Objednávateľovi nebudú zo strany poskytovateľa účtované pri využití niektorého z uvedených spôsobov zaplatenia žiadne poplatky. 

Spôsob a lehota dodania

Služba Konzultácia,  sa považuje za poskytnutú uplynutím stanovenej 30 minútovej doby osobnej, alebo online konzultácie poskytovateľa s objednávateľom. Pri službe balíček „Pre Istotu“ a balíček „Pre Oddych“ sa táto považuje za poskytnutú momentom osobného odovzdania  Záverečnej správy Dôchodkovej  analýzy v listinnej forme objednávateľovi, alebo odoslania na jeho  adresu trvalého pobytu, prípadne inú objednávateľom oznámenú adresu. V tomto prípade sa považuje služba za poskytnutú uplynutím 10 dní od odovzdania zásielky na poštovú prepravu doporučene.

V prípade služby Darčekového poukazu doručí poskytovateľ objednávateľovi, obratom po zaplatení 100% ceny tejto služby, certifikát (darčekový poukaz) , a to v listinnej podobe  prostredníctvom pošty ako cennú zásielku.  S certifikátom je spojené právo osoby, ktorá poskytovateľovi doručí platný darčekový poukaz (certifikát), na poskytnutie objednanej a zaplatenej služby Dôchodkovej poradne. Na právne vzťahy medzi touto osobou a poskytovateľom sa primerane vzťahujú tieto všeobecné obchodné podmienky upravujúce práva a povinnosti objednávateľa . 

Poskytovateľ  vypracuje pre objednávateľa Dôchodkovú analýzu v lehote 60 dní od momentu oznámenia všetkých údajov a informácií , doručenia dokladov, o ktoré poskytovateľ objednávateľa v súvislosti s plnením predmetu služby požiadal a zaplatenia fakturovanej ceny služby alebo jej časti.  Dokument obsahujúci výsledok poskytovanej služby Dôchodkovej analýzy bude objednávateľovi odoslaný bez zbytočného odkladu po jeho zhotovení a doručený v závislosti od spôsobu jeho doručovania osobne, alebo  v dodacích lehotách pošty (ak bude dokument zasielaný objednávateľovi  v listinnej forme poštou na adresu jeho pobytu).

Objednávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť, o ktorú ho poskytovateľ v súvislosti  s poskytnutím služby Dôchodkovej analýzy požiada, najmä oznámiť  potrebné informácie a poskytnúť požadované doklady. 

Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nemôže pravdivosť údajov a podkladov oznámených mu alebo doručených objednávateľom overovať alebo zisťovať iné údaje ako tie, ktoré mu boli objednávateľom poskytnuté. Ak sa v údajoch alebo dokumentoch poskytnutých objednávateľom poskytovateľovi vyskytnú zjavné nedostatky, ktoré znemožňujú riadne poskytnutie služby poskytovateľom alebo, ak objednávateľ trvá na nevhodnom postupe, je poskytovateľ povinný na tieto skutočnosti objednávateľa upozorniť. Ak objednávateľ aj potom zotrvá na oznámených alebo poskytnutých údajoch a dokumentoch alebo postupoch, je poskytovateľ oprávnený od dohody o poskytnutí služby odstúpiť s tým, že odstúpenie oznámi objednávateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky na emailovú adresu uvedenú vo formulári dôchodkového dotazníka 

Poskytovateľ môže poskytnúť službu aj prostredníctvom ďalšej osoby, zodpovedá však ako keby poskytol službu osobne. 

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorá pri uzatváraní  a plnení dohody o poskytnutí služby  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, je oprávnený od dohody o poskytnutí služby odstúpiť v lehote 14 dní, ktorá začína plynúť od momentu uzatvorenia dohody. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od dohody o poskytnutí služby bez uvedenia dôvodu, a to najneskôr do momentu úplného poskytnutia služby. 

Ak objednávateľ súhlasí so začatím poskytovania služby Dôchodkovej analýzy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od dohody o poskytnutí služby, stráca objednávateľ po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od dohody o poskytnutí služby a súčasne bude povinný zaplatiť cenu poskytnutej služby po jej úplnom poskytnutí.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy objednávateľ informuje poskytovateľa o svojom rozhodnutí odstúpiť od dohody o poskytnutí služby  jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese prevádzkarne Dunajská č. 8  Bratislava alebo e-mail adrese info@dochodkovaporadna.sk .Na tento účel môže objednávateľ  použiť vzorový formulár na odstúpenie od dohody , ktorý sa nachádza na webovej stránke Dôchodkovej poradne – stiahnite si ho tu

Lehota na odstúpenie od dohody je zachovaná, ak objednávateľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od dohody pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od dohody o poskytnutí služby .  

Po odstúpení od dohody o poskytnutí služby  sa vracajú všetky platby, ktoré objednávateľ  uhradil v súvislosti s uzavretím dohody. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď poskytovateľovi bolo doručené oznámenie objednávateľa o odstúpení od dohody.  Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký objednávateľ použil pri svojej platbe. 

Ak objednávateľ  požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od dohody a poskytovateľ začal pracovať na Dôchodkovej analýze,  má objednávateľ povinnosť uhradiť cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy poskytovateľovi oznámil svoje odstúpenie od dohody.

Uplatnenie reklamácie

Objednávateľ má právo poskytnutú službu Dôchodkovej analýzy  reklamovať.  Ak sa objednávateľ rozhodne  reklamovať poskytnutú službu Dôchodková analýza, môže tak urobiť jednoznačným prejavom  vôle, z ktorého bude zrejmé, že chce službu reklamovať. V reklamácii je potrebné identifikovať objednávku alebo poskytnutú Dôchodkovú analýzu ,  objednávateľa  a to uvedením mena, priezviska dátumu narodenia  a trvalého bydliska, ďalej je objednávateľ  povinný  špecifikovať dôvody reklamácie a súčasne si uplatniť nároky vyplývajúce z § 622 alebo § 623 Občianskeho zákonníka. Podľa uplatnených nárokov objednávateľa z vád určí poskytovateľ spôsob vybavenia reklamácie  buď ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má objednávateľ  právo od zmluvy odstúpiť. O vybavení reklamácie bude objednávateľ informovaný buď poštou alebo e-mailom. Práva vyplývajúce z reklamácie môžete nájsť na odkaze https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2007/250/20160201#paragraf-18. 

Vzorový formát na reklamácie si môžete stiahnuť tu

Sťažnosti a podnety 

Podnety, sťažnosti, reklamácie, ako aj odstúpenie od dohody o poskytnutí služieb je objednávateľ oprávnený realizovať elektronicky na e-mail adrese info@dochodkovaporadna.sk alebo prostredníctvom pošty na adresu prevádzkarne Dunajská č. 8, Bratislava. V prípade otázok môže objednávateľ kontaktovať Dôchodcovskú poradňu aj telefonicky na čísle +421 918 817 256. Vyššie uvedené podnety, sťažnosti, reklamácie, prípadne odstúpenia od zmluvy budú vybavené v zákonom stanovených lehotách, resp. v najkratšom možnom čase.

Alternatívne riešenie sporov  spotrebiteľov

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. (zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov) , ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom má právo využiť prostriedky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, pričom presný postup pri alternatívnom riešení spotrebiteľského sporu upravuje citovaný zákon č. 391/2015 Z.z..  Objednávateľ má právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@dochodkovaporadna.sk ,  ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo tvrdí porušenie jeho práva. Ak poskytovateľ na žiadosť objednávateľa neodpovie v lehote 30 dní od jej doručenia alebo ju vybaví zamietavo  , má objednávateľ  právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na stránke  Ministerstva hospodárstva SR a možno ho nájsť na  https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 

Objednávateľ má  právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_16_297, resp. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Orgány dozoru 

Orgánmi dozoru pri poskytovaní služieb Dôchodkovej poradne je  Slovenská obchodná inšpekcia (https://www.soi.sk).

Zásady ochrany osobných údajov 

Pri spracúvaní osobných údajov sa poskytovateľ riadi všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov, ktoré upravuje aj práva objednávateľa ako dotknutej osoby a ustanoveniami z. č. 18/2018 Z.z. o ochrane  osobných údajov.

Záverečné ustanovenia

Na činnosť poskytovateľa sa nevzťahujú žiadne kódexy správania podľa § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji  na diaľku.

Za úplnosť, presnosť a aktuálnosť Informácií a článkov  zverejňovaných  poskytovateľom na jeho webovej stránke a prevzatých z rôznych internetových zdrojov nenesie poskytovateľ zodpovednosť.  

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 9.05.2024

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na