Otvor si druhý pilier bez Agenta online

Zásady ochrany osobných údajov

1. Spoločnosť   Ahead, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 13, 811 07 Bratislava, IČO: 36 747 220, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vložka č. 44884/B   (ďalej len „spoločnosť“)        si dovoľuje informovať  Vás o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov, ktoré ste jej poskytli alebo v budúcnosti poskytnete.  Kontaktnou osobou na účely spracovania a ochrany osobných údajov je Ing. Igor Horváth, MBA 

2. Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov prijala spoločnosť primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia osobné údaje pred stratou, manipuláciou alebo zneužitím. Všetky naše technické a organizačné opatrenia  na ochranu osobných údajov aktualizujeme v súlade s najnovšími poznatkami techniky a bezpečnosti. 

3. Spoločnosť spracováva osobné údaje  v súlade s nariadením Európskeho parlamentu  a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) a v súlade so   z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

4. Spoločnosť získava údaje priamo od Vás a od tretích osôb, ktoré jej ich poskytnú s Vašim súhlasom (napr. Sociálna poisťovňa, bývalý zamestnávatelia, školy a pod.) ako aj z príslušných registrov vytvorených v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a z verejných zdrojov, ak na takéto získavanie osobných údajov disponuje spoločnosť právnym základom.  

5. Spracovanie osobných údajov spoločnosťou je založené na Vašom právnom vzťahu k spoločnosti majúcom základ v dohode o poskytnutí služby. Spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie tejto dohody, ktorou ste alebo budete zmluvnou stranou alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia). Spracovanie niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme spoločnosti (čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia).

6. Osobné údaje od Vás potrebujeme preto, aby sme mohli spracovať a splniť Vašu objednávku, teda  vyhotoviť pre Vás Dôchodkovú analýzu a v rámci nej pripraviť predikciu Vašich dôchodkových nárokov, variantné a alternatívne výšky dôchodku a navrhnúť výhodný moment odchodu do dôchodku,   vrátane spracovania Vašich platieb za služby poskytnuté Vám spoločnosťou a prípadného vrátenia peňazí a nakoniec doručiť Vám objednanú službu. Vaše osobné údaje spracovávame aj za účelom splnenia si zákonných povinností archivácie, vedenia účtovníctva a pre daňové účely.

7. Vaše osobné údaje využívame na to, aby sme s Vami boli v kontakte. Bez toho, aby ste si objednali služby ponúkané našou spoločnosťou, máte možnosť prihlásiť sa na odber newsletteru, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného súhlasu, informovať o ponuke našich   služieb, o legislatívnych zmenách v oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, o vybraných komentároch a analýzach týkajúcich sa dôchodkov v SR uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch ako aj na stránkach Sociálnej poisťovne.

8. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete využívame, aby si spoločnosť mohla plniť voči Vám svoje zmluvné povinnosti, ďalej riešiť Vaše sťažnosti, uplatňovať práva a právne nároky týkajúce sa napríklad vzniku alebo zániku zmluvy, reklamácie vád a podobne.

9. Spoločnosť zhromažďuje a spracováva osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj adresa miesta podnikania, označenie evidencie, v ktorej je zapísaný a identifikačné číslo organizácie, ďalej kontaktné údaje ako telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, doklady a údaje preukazujúce priebeh štúdia a praxe, doklady preukazujúce vznik a zánik pracovných a obdobných právnych vzťahov u zamestnávateľov, vznik a zánik samostatnej zárobkovej činnosti alebo pôsobenia v orgánoch spoločností a nakoniec informácie týkajúce sa výšky dosahovaných príjmov v zamestnaní, v orgánoch spoločností a výšku príjmov ako samostatne zárobková osoba. Spoločnosť zhromažďuje akékoľvek bežné kategórie osobných údajov nevyhnutných pre riadne dosahovanie účelu pri uplatňovaní oprávnených  záujmov spojených s preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov spoločnosti.

10. Spoločnosť zhromažďuje a spracováva Vaše osobné údaje len v rozsahu a na  účely uvedené v týchto zásadách.

11. Pri spracovaní Vašich osobných údajov na účely uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov  dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov. 

12.  Nie ste povinný poskytnúť spoločnosti Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre uzatvorenie dohody o poskytnutí služby a jej naplnenie, predovšetkým pre zhotovenie Dôchodkovej analýzy.  V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám dodali služby, ktoré ponúkame. Poskytnutie niektorých Vašich osobných údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie dohody alebo na jej plnenie .

13. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretej osobe, okrem prípadov, ak túto povinnosť ukladá osobitný právny predpis, alebo ak je to dohodnuté medzi Vami a spoločnosťou alebo je nevyhnutné pre plnenie zmluvných/predzmluvných povinností alebo splnenie oprávnených záujmov sledovaných spoločnosťou . Poskytnuté osobné údaje spoločnosť nezverejňuje

14. Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desiatich) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov dotknutej osoby alebo spoločnosti. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým trvaním zákonných povinností (napr. zodpovednosť za vady), ako aj nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

15.  V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte v rozsahu ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ktoré spoločnosť spracúva na právnom základe oprávnených/verejných záujmov alebo proti spracúvaniu údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

16. Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

17. Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Zásadách ochrany osobných údajov Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

18. Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

19. Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:

a)   osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b)   odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c)   namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, 

d)   sa Vaše osobné údaje  spracúvali nezákonne;

e)   Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.

20. Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:

a)   ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;

b)   spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c)   už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d)   ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

21.  Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak   je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve alebo  ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

22. V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov .

 23. Ste oprávnaný uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného zástupcu našej spoločnosti uvedeného v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, písomne, vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, , e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:  http://www.dataprotection.gov.sk/.

24. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť alebo doplniť. Taká zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez Vášho výslovného súhlasu nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na