Otvor si druhý pilier bez Agenta online

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  – (Newsletter)

Odoslaním formulára udeľujem  v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel doručovania  newsletteru, prostredníctvom ktorého ma budete  informovať o ponuke Vašich   služieb, o legislatívnych zmenách v oblasti sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, o vybraných komentároch a analýzach týkajúcich sa dôchodkov v SR uvedených v masovokomunikačných prostriedkoch ako aj na stránkach Sociálnej poisťovne. 

Udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov  v rozsahu: meno a priezvisko, rok narodenia a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 5 rokov odo dňa zaslania žiadosti prostredníctvom on-line kontaktného formulára na webovej stránke www.dochodkovaporadna.sk .

Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: ï moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom. ï moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. ï ako dotknutá osoba mám právo požadovať od Ahead, s.r.o.  (prevádzkovateľa) prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov, ï v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje, beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: emailovou žiadosťou zaslanou na adresu info@dochodkovaporadna.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla spoločnosti Ahead, s.r.o. s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke alebo online prostredníctvom webovej stránky našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás na kontaktovali na : info@dochodkovaporadna.sk

Mám záujem o

Vyplnte náš formulár a čoskoro Vás budeme kontaktovať.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na